ಜನಮನ

ಕರ್ಣ ಏಕೆ ಅರ್ಜುನಗಿಂತ ಉದಾರವಾದಿ…

ರಘುನಂದನ್ ಎ.ಎಸ್.


‘ಕರ್ಣ ನನಗಿಂತ ಉದಾರವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ?’ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಚಿನ್ನದ ಪರ್ವತವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.
ಅರ್ಜುನ, ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ವತ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.

ನಂತರ, ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪರ್ವತವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎಷ್ಟು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರ. ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಂಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರ್ವತವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಯಸಿದ್ದೀ”.
“ಆದರೆ ಕರ್ಣನ ಗುರಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ. ಅವನು ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ತಂಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ”.

ನಾಯಕರು ತಂಡದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Comment here