ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ಮದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಂಗ ಹಾರಾಟ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಮದಲಿಂಗನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬೀದಿ ಹುಡುಗರು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಬಾನು,ಹಿಮವಂತ್, ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಇದ್ದರು.

Comment here