ಜನಮನ

ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕೆಣಕಿದ ಗೂಗಲ್


Ugliest language In India ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಗೂಗಲ್

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ.
ಭಾಷಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಗೂಗಲ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಭಿಯಾನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ???

Ugliest language in India ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ search ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ feedback ಎಂದು ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮೂರನೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು feedback ಬಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆಯ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ..ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾದ ಕೇಲವೇ ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಗೂಗಲ್ ನ ಉತ್ತರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ… ಆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು

Comment here