ತುಮಕೂರು ಲೈವ್

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

ತುಮಕೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ
1)ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠ (ಬೆಳಗುಂಬ) – ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 2)ಗೂಳೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 3)ಹೆಬ್ಬೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
4)ಸಿಟಿ ಕೆರೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 5) ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 6)ಊರುಕೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 7) ಊರ್ಡಿಗೆರೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ 8)ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 9)ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ
10)ಕಲ್ಲೂರು (ಚಂದ್ರಶೇಖರಪುರ) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಬ 11)ಚೇಳೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ
12)ಅಮ್ಮನಘಟ್ಟ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬ ಮಹಿಳೆ 13)ಹಾಗಲವಾಡಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ
14)ಕುನ್ನಾಲ (ಕಡಬ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 15)ನಿಟ್ಟೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ 16)ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ
17)ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 18)ಕಿತ್ನಾಮಂಗಲ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 19)ಇಪ್ಪಾಡಿ (ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ) ಸಾಮಾನ್ಯ
20)ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 21)ಅಮೃತೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ 22)ಬೀರಗಾನಗಳ್ಳಿ (ಯಡಿಯೂರು) ಸಾಮಾನ್ಯ 23)ಹೂನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
24)ಹಾಲು ಕುರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 25)ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ 26)ಈಚನೂರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬ
27)ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 28)ಬಾಣಸಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ 29)ಬೆನಕನ ಕೆರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ
30)ಆದಿತ್ಯಪಟ್ಟಣ (ದಂಡಿನಶಿವg) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ 31)ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ
32)ಮುನಿಯೂರು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 33)ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 34)ಕೆಂಕೆರೆ (ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
35)ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ಕಂದಿಕೆರೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ 36)ಹಂದನಕೆರೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 37)ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 38)ಚಿನಕವಜ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
39)ಬಡವನಹಳ್ಳಿ (ದೊಡ್ಡೇರಿ) ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 40)ಹೊಸಕೆರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ 41)ಗರಣಿ (ಮಿಡಿಗೇಶಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ
42)ಇಟಕದಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ 43)ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 44)ಬ್ಯಾಲ್ಯ (ಪುರವರ )ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
45)ಬೊಮ್ಮಲದೇವಿಪುರ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 46)ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 47)ಹೂಲೀಕುಂಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
48)ಕೋಳಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 49)ತೋವಿನಕೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 50)ತಡಕಲೂರು (ಹುಲಿಕುಂಟೆ) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ
51)ನಾದೂನೂರು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ 52)ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 53)ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 54)ಮದಲೂರು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ
55)ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ 56)ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ 57)ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ
58)ಬ್ಯಾಡನೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ 59)ಕೋಟ ಗುಡ್ಡ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 60)ಅರಸೀಕೆರೆ (ಮಂಗಳವಾಡ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
61)ಪಳವಳ್ಳಿ (ನಾಗಲಮಡಿಕೆ) ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅ ಮಹಿಳೆ 62)ವೆಂಕಟಾಪುರ ಸಾಮಾನ್ಯ 63)ವೈಎನ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ
64)ಕಾಮನದುರ್ಗ (ನೀಲಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ) ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಮಹಿಳೆ

Comment here