ಪೊಲಿಟಿಕಲ್

Gubbi: ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ

ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದ ಜೆಡಿಎಸ್

ಬಿಜೆಪಿ 4005
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7660
ಜೆಡಿಎಸ್ -8003

343 ಮತಗಳಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಮುನ್ನಡೆ

ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಬಂದ ಜೆಡಿಎಸ್

ಬಿಜೆಪಿ 4005
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7660
ಜೆಡಿಎಸ್ -8003

343 ಮತಗಳಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಮುನ್ನಡೆ

Comment here