ಕವನ

ಓದಲೇಬೇಕಾದ‌ ಕವಿತೆಗಳು: ಬುದ್ಧ

ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟರೆ
ಬುದ್ಧ…
ಬುದ್ಧನಿಗೂ
ಬುದ್ಧನಾಗುವ ಆಸೆ.


ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು


ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು
ಬುದ್ಧನಾಗುವ
ಎಂದು
ಎಣಿಸಿ ದೊಡನೆ
ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ
ಆಸೆ.


ಕಣ್ಣು

ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿದ
ಅಥವಾ
ಅರ್ಧ ತೆರೆದ?
ಹೊರಗೂ
ಒಳಗೂ
ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು
ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು
ಅಂತರಾತ್ಮವ
ಬಗೆದು
ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದು
ಅರ್ಧ ನಿಮಿಲಿತ
ಕಣ್ಣುಗಳು
ತೆರೆಸಲಿ
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು.


ಕವಯತ್ರಿ: ಡಾ. ರಜನಿ

Comment here