ಕವನ

ಕವನ ಓದಿ: ಪುಗ್ಗೆ

ಪುಗ್ಗಿಯೋ, ಬಲೂನೋ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು.

ಊದಿದರೆ
ಉಬ್ಬುವುದು
ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿಗೆ
ಹಾರಿ ಹೋಗುವುದು.

ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ
ನೇತಾಕಿಕೊಂಡ ಚೀಲ
ಬಲು ತೂಕ ..

ಹಾರಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ?

ಉಸಿರ ಮಾರುವ ನನಗೆ
ಉಸಿರು ನಿಲಬಾರದೆ
ಸರಾಗ ?
ಹೆಸರಿಲ್ಲದವಳ ಉಸಿರು…

ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಗೆ
ಪುಗ್ಗೆ ಕೊಡಿಸಿ
ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ
ತಾಯಿ.

ಪುಗ್ಗೆಯ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ
ನೂರಾರು
ಗುಟ್ಟುಗಳು, ನೋವುಗಳು

ಪುಗ್ಗೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ
ಪಿನ್ನು …
ಪುಗ್ಗೆ ಡಮಾರ್.

ಉಸಿರು
ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ
ಪುಗ್ಗೆಗೆ ಗಾಳಿ

ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು
ಕಣ್ಣು ಹೂವು

ಹಣ್ಣಾದ
ಶರೀರಕ್ಕೆ
ನಿಲಿಸ ಬಾರದೆ
ಹಸಿವು….

ಚುಚ್ಚ ಬಾರದೆ
ಪಿನ್ನು …
ಆ ಪೀಪಿ
ಊದುವವನು..

ಪೀಪಿ ನೀಡಿ ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಪೀಪಿ ಮಾರಿಸಿದವನು


ಡಾII ರಜನಿ

Comment here