ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್

*ಗುಬ್ಬಿ*

ಬಿ. ನಾಗರತ್ನ

ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಸಿ

ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲ್ಲು ಆರಿಸಲು

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ

ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಹಾರಿ ಬರೀತ್ತಿದ್ದಿರಿ ??

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಲು ಹೆಕ್ಕಿದರೆ

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಪುಟ್ಟ ಕೊಕ್ಕಲ್ಲಿ

ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ
ಪುರ್ಎಂದು ಹಾರಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ

ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ತರಲು ಗುಬ್ಬಿ
ಎಂದು ನಾ ಕೇಳಲು

ನೀವಿತ್ತ ಉತ್ತರ

ಮೊರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ
ಒನದು ಹೆಗ್ಗಳಿಸಿ ಕೇರದವಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಯಾಕೆಂದು ಹಂಗಿಸದಿರಿ

ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸಿದವಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ
ಯಾಕೆಂದು ಹಂಗಿಸದಿರಿ

ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನದೆ
ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಸುಂದರ
ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವೆ

*ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನ*
20-3-2021

Comment here