ಕವನ

ಭಾನುವಾರದ‌ ಕವಿತೆ: ಪಾರಿಜಾತ

ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ನಿಷ್ಕಲಂಶ ಕಾಮ, ಪ್ರೀತಿ, ಬದುಕು ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಕವನ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಹಸ್ತರಾಗಿರುವ ಡಾ. ರಜನಿ ಅವರ ಕವನ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಓದಿಗಾಗಿ.


ಕನಕಾಂಬರಿ ತೂಟ್ಟು
ಹಿಮದಳ

ಕೀಳುವವರು
ಇಲ್ಲ

ಬಿದ್ದಿದ್ದ
ಆಯ್ದು

ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾರೂ
ಅರಳಿದ ಗಳಿಗೆ

ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ
ಕಂಡವರ ಪಾಲು

ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರಳಿ…
ನಾಚಿ.. ನೋಡುವ ಮೊದಲೇ
ನೀರಾಗಿ

ಕೃಷ್ಣ ಭಾಮೆಗಾಗಿ ಕದ್ದನೆ?
ಇರಬಹುದು … ಸುದರ್ಶನ
ಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ

ಅದೆಂಥ ಪರಿಮಳ
ದೇವ ದೇವತೆಯರ
ಪ್ರೀತಿ ಗಂಧ ..

ಮುಡಿಯಲಾಗದು
ಹಾಗೇ ಅರ್ಪಿಸಿ

ಅರೆ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕರಗಿ
ಹೃದಯ

ಕಾದು
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮಿಲನಕ್ಕೆ

ಬರೀ ನಿನ್ನದೇ
ವಾಸನೆ

ಅರ್ಪಣೆ
ಒಲವಿಗೆ . .
ಒಲವಿನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ…

Comment here