ಕವನ

ವ್ಯಾಲೆಂಟೇನ್ ಡೇ: ರಜನಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರೂಮಿ ಕವನ ಓದಿ

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13 ನೇ ಶತಮಾನದ ಪರ್ಶಿಯಾ ಕವಿ ರೂಮಿಯವರ 3 ಕವನಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾII ರಜನಿ. “Love is the bridge between you and everything ” ಎಂದ ಕವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೆ ರೂಮಿ ಕವನಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದೆ.

Comment here