ಕವನ

ಸಾಲದ ಸಂಕಟ ಒಂಥರಾ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮದ ಗಾಯ..!!

ಶಂಕರ್ ಬರಕನಹಾಲ್


ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವಿದೆ
ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿದೆ
ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿಯಿದೆ
ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ
ನಾನೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.

ಸೇವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರವಿದೆ
ಕಟ್ಟುವ ವಾರದ ಕಂತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ
ಕುತೂಂಡು ಕರೆಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿದೆ
ದೇಹ ದಂಡಿಸದೇ ತೀರದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಅಡವಿಟಿದ್ದೇನೆ.

ಕಾರಣವಿದೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಗೆ
ದಿನ ದುಡಿಯುವ ಬೆವರಹನಿಗೆ
ನಾ ಕಟ್ಟುವ ಕಂತಿಗೆ.

ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದುಡಿದು ಧೂಳಾಗಿ
ಗುನುಗುಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ದಿನಗೂಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಬದುಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ
ಊರು ಬಿಡುವ ಪರಿಯಾಗಿದೆ

ತನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸು
ತನ್ನ ಸಾಲವ ಹೊತ್ತು
ತುತ್ತೂ ಕೂಳಿಗೆ
ನಮ್ಮೊದಿಗೆ ಹೊರಟಿದೆ
ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ.

ನಾ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಾಲಗದೇ
ನಾ ಮಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರಿವೇ
ನನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡು
ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ.

Comments (1)

  1. ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ

Comment here