ಕವನ

ಹೃದಯ ಹೃದಯ

ಡಾ.ರಜನಿ
*****”””””””*****

ಸಾವಿನಲ್ಲೂ
ಸಾರ್ಥಕತೆ
ಮೆರೆದೆಯಾ?
ಅಪ್ಪು.🙏🙏

ದೇಹ ದಂಡಿಸಲೂ🏋️🤸
ರೀತಿ🧘
ನೀತಿ
ಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದೆಯಾ?

ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿ👀
ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ
ಕಣ್ಣಾದೆಯಾ?

ಹೃದಯವನ್ನು🫀
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು
ಕರೆ ಕೊಟ್ಟೆಯಾ ?

ಅಪ್ಪು💖💖
ಅಪ್ಪು

ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ನನ್ನ ಹೃದಯದ🫀
ತಪಾಸಣೆ🩺

ನಡೆದಿದೆ.🙏

ಡಾII ರಜನಿ

Comment here