ಕವನ

ಕನ್ನಡ ಹಾ ಸವಿಗನ್ನಡ


ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ
ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ…
ಎದುರು ಇರುವವರು
ಯಾವುದೇ
ಭಾಷಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ …..

ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ
ಅವರ ಭಾಷೆ…
ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿ
ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ..
ಬಯ್ಯಿರಿ…
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ…

ಯಾವ ಕನ್ನಡ
ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ
ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ
ಮಂಡ್ಯ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಯಾವ
ಕಡೆಯದು
ಆದರೇನು ?
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ …

ಆಯಾ ಸೊಗಸು
ಆಯಾ ಸೊಗಡು
ಅಲ್ಲಿಯ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ…

ಕಲಿತರೆ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಮರೆಯಲಾರೆ
ಯಾವತ್ತೂ…

ಬರೆದರೆ
ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಉರುಟು
ಕನ್ನಡ…

ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕನ್ನಡ…

ನಡೆ
ನುಡಿ
ಸವಿಗನ್ನಡ
ಸಿರಿಗನ್ನಡ…

ಬಳಸ್ರೊ
ಬರೀರ್ರೊ
ಬರಕೊಳ್ರೋ
ಭುವಿ ಕನ್ನಡ ..

ಡಾII ರಜನಿ

Comment here