ಕವನ

ಕೊಳಲ ಕರೆ

ಡಾ.ರಜನಿ ಎಂ


ನನಗಾಗಿ
ನವಿಲು ಗರಿ
ಮುಡಿದ ಚೆನ್ನಿಗ

ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳದೆ
ನನಗೆ ಮಾತ್ರ
ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸುವೆಯಲ್ಲಾ..

ನಿನ್ನ ಕೊಳಲಿನಿಂದ
ನನ್ನ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕೆ?

ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಇರುವ
ನನಗೆ ಹೊರಗಿನ
ನಾದ ಬೇಕೆ?

ನೀನು ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ
ನಾ
ಬರುವೆ …

ಕೊಳಲನೂದುವಾಗ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ನಾನಿದ್ದೆ ನಲ್ಲವೆ..

ನಾ ನಿನ್ನ ನೆನೆದರೆ…

ಜಗವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ
ನೆನೆದರೆ..

ನೀ ನನ್ನ
ನೆನೆವೆಯಲ್ಲಾ.

ನನ್ನ ಕರೆದೆಯಲ್ಲಾ..
ಓ ಶಾಮ

ರಾಧೆ ಕೃಷ್ವನಿ ಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚೆ ?

Comments (2)

  1. The successful women writing is success

  2. This is amazing amma

Comment here