ಮರೀಚಿಕೆ

ನಿಜದೊಳು ಪುಗಲಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲೇಬಾನಿಯ

ಡಾ.ಓ.ನಾಗರಾಜು

ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಕರವಿಡಿದು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲಎಂದು ಬರಿದೆ ದೂರಿದೆನಲ್ಲಓದಿಸಲಿಲ್ಲ ಬರೆಸಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ದಿಗಲಸಿ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಲ್ಲಎಂದೆಣಿಸಿದ ಸೆಡವಿನಲಿಬರಿದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲಮುಡಿದಿದ್ದರು ಬುದ್ಧನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಶ್ವೇತಕುರುಳ ಶಿರೋರುಹದಲಿಮಿಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಮನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲಿ ಬೆಳ್ಳಿದಾಡಿಯ ನೀವಿತೋರಿದ್ದರು ಅನಾತ್ಮನಮಳೆಬಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಕುಣಿಸಿಚಂದ್ರಹಾಸನಲಿಅಬ್ಬರಿಸುತಿದ್ದರು ಅವರೆ ದಮನಿತ ದರೈಸ್ತ್ರೀ ದನಿಯಾಗಿ ದಂತ ಹೊಳಹಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಯಾಗಿಪರಂಪರೆಯ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದರುಬಕಾಲನ ನುಡಿಸಿ ಬಡಿಸಿಆಯ್ದುಕೊಳಲಿಲ್ಲ ನಾವೆಚೆಲ್ಲಿದ ಅ ಆ ಸಂತನ ಚಿಂತನಾಮುತ್ತುಗಳನಿಜದೊಳು ಪುಗಲಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲೇಬಾನಿಯಂತರಂಗಅಂಕಾಲನವಿನಾ ಜರಿದಾಡಿದೆವಲ್ಲ

ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ?ಜರಿಯುವುದ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಜರುಗದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ..!ಆ ಒಂದು ದಿನ ಇಳಿಹೊತ್ತಿನ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಸಂಕ್ರಮಣದಲಿಸಭಾಂಗಣದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ತುಳುಕಿರಲು ಆಬಾಲಾವಯೋಕಲಾಭಿಜನರ್ಕಳುತ್ರಿಕರಣಗಳ ಸಹಿತ ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದವಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಂಗಳು..!ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಹೊತ್ತಿಗೆಯ ನೆತ್ತಿಯಲಿ ಹೊತ್ತರು ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯನೆರೆದವರ ದಂಗುಬಡಿಸಿಕುರಂಗರಾಜನ ಪಾದವಿದುಹೊತ್ತುನಾವ್ ಮೆರೆಸದೆ ಇನ್ನಾರು ಮೆರೆಸುವರುಎಂದುಘೋಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ..!ನಂಬಿ…ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯಿತು ಕ್ಷಣದಲಿಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಸ್ವಾರ್ಥತನು ಕೊಂಪೆಯ ಅಸಹನೆಅನಾದರ ಪಂಕತುಂಬಿಕೊಂಡೆನಾಗಲೆ ಅಆ ಸಂತನಸಂಚಿತ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಈಗವರು ನೆನಕೆಯ ಭಂಡಾರಖಾಲಿತನ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಈಗನನ್ನೊಳಗಿರವರು ಅನಾತ್ಮಕುರಂಗನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ..ಇನಿತೂ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಅಗೊಬರುತಿಹರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ..ಬರಿದೆ ದೂರಿದೆವಲ್ಲ..?

-ಡಾ.ಓ.ನಾಗರಾಜು

ಸಾಹಿತಿ -ಸಂಶೋಧಕ ರಂಗಪ್ರೇಮಿತುಮಕೂರು

9448659646dr.o.nagaraj@gmail.com

Comment here