ಕವನ

ಯುದ್ಧ

ಡಾ. ರಜನಿ


ಬಗೆಯ ಬೇಡ
ಹೊಟ್ಟೆ
ಅದೇ ಅನ್ನ.

ದಾಟಿದರೂ
ಗಡಿ…
ಅದೇ ಸೂರ್ಯ.

ಕಾಡದಿರು
ಮಗುವೇ…
ಅದೇ ಹಾಲು.

ಸುರಿಸದಿರು
ಕಣ್ಣೀರು…
ಅದೇ ಅಳು.

ಕೊಲ್ಲದಿರು
ಜೀವ…
ಅದೇ ನೋವು.

ದಾಟಿದರೂ
ದೇಶ…
ಅದೇ ಹಸಿವು.

ಹಿಂಡದಿರು
ಕರುಳು…
ಅದೇ ತಾಯಿ

Comment here