ಕವನ

ಬೇಕೇ?

ಶಶಿಕುಮಾರ ವೈ ಬಿ

ಬೇಕೇ ನಿನಗೆ ಸವಲತ್ತು?

ಹೋಗಲಿ ನಿನ್ನತನ ಸತ್ತು,
ಮರ್ಯಾದೆ ಮರೆತು,
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೊಳೆತು,
ಅಭಿರುಚಿಯು ಹುಳಿತು!

ಸಹಿಸೆನ್ನ ದೌಲತ್ತು,
ಶುಚಿಯಿರಲಿ ಕ್ಲಾತು,
ಮುಚ್ಚಿರಲಿ ಮೌತು,
ಜೊತೆ ಮಾಡು ಕಸರತ್ತು, ಮಸಲತ್ತೂ!

ನೀಡೆನಗೆ ಸಾಥು,
ಮೆರೆಸೆನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು,
ನಿನಗಾಗದಿರಲು ಸುಸ್ತು,
ಹಾಕುವೆ ಎಂಜಲಂಟಿದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು!

ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಿನ್ನೆಷ್ಟು?
ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿರು ಈ ಗಿಫ್ಟು,
ಛಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಂಗೇ(ಗೆ) ಲೆಫ್ಟು,
ಬೇಡವೆಂದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಟೂ! ಟೂ! ಟೂ!

Comment here