ಕವನ

ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು ಜಾತಿ ಸೊಕ್ಕ

Publicstory/Prajayoga

ಹರೀಶ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ

ನಾನು ಹಿಂದೂ
ನೀವ್ಯಾಕೆ ಜಾತಿಯಲಿ ಮುಂದು…!

ನಾನು ಬೆನಕ
ಆದರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕನಕ
ತೆರೆಯ ಬೇಡ ಹೋಳಿಗೆಯಲಿನ
ಜಾತಿಯೆಂಬ ಕನಕ…!

ನಾನು ವಿನಾಯಕ
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕ
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಡ ಹಿಂದೂ
ಸಾಮಾಜ್ರದಲಿನ ನಾಯಕ…!

ನಾನು ಏಕದಂತ
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾದವಂತ
ಬೆರ್ಪಡಿಸಬೇಡ ಯಾಮಾರಿಯೂ
ತರಬೇಡ ಯಾದವಂತ…!

ನಾನು ಗಣಪ್ಪ
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜಾತಿಯೆಂಬ ವಡ್ಡ ಅಡ್ಡ
ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು
ತರಬೇಡ ಜಾತಿಯೆಂದು ಅಡ್ಡ…!

ನಾನು ಗಣೇಶ
ಅದರೆ ಯಾಕೆ ಹಳೆಯವೇಶ
ಹಾಕಬೇಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಸಂದೇಶ..!

ನಾನು ಗಜಮುಖ
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಣೆಗಾರನ ಮುಖ
ಸಾಕಲ್ಲವೇನೂ ಹಿಂದೂವೆಂಬ
ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಖ…!

ನಾನು ಕರಿಮುಖ
ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೌಡ
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಿಟ್ಟು
ಬೇರ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಗೌಡ…!

ಮನುಜ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸು
ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಸೊಕ್ಕ
ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಯಾಕೆ
ಬೇಕು ಈ ಜಾತಿ ಹಕ್ಕ…!

(ಬಹರ ಲೇಖಕರದ್ದು, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ)

Comment here